top of page

Privacy Statement

Wijmar Automaterialen 

gevestigd aan De Dolfijn 14 te Enkhuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.wijmar.nl De Dolfijn 14, 1601MG Enkhuizen

 

J.C.M. Leurs is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijmar Automaterialen 

Hij/zij is te bereiken via info@wijmar.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijmar Automaterialen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en uitsluitend voor zover u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Van afnemers van onze goederen en diensten:

- Bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, nummer inschrijving kamer van koophandel, en van de tekenbevoegde persoon de voor- en achternaam, emailadres, alsmede de aan ons verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte afhandeling van het facturering proces.

Voor bestellingen van kentekenplaten aanvullend op genoemde gegevens:

- soort en nummer legitimatiebewijs

- Geslacht

- RDW bedrijfsnummer

- een door ons aan de klant toegekend debiteur-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers anders dan de hiervoor genoemde gegevens die worden ingevuld teneinde een bestelling te plegen of een contactverzoek in te dienen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wijmar Automaterialen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de door ons overeengekomen overeenkomst(en) en het afhandelen van facturen en betalingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijmar Automaterialen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijmar Automaterialen) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijmar Automaterialen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel om te voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst. Wij hanteren de een bewaartermijnen van 7 jaren voor onze administraties, inclusief de door u verstrekte persoonsgegevens ter uitvoering van overeenkomsten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijmar Automaterialen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst(en) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijmar Automaterialen gebruikt cookies om de functies van de site goed te laten werken en de gebruikerservaring goed te laten verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijmar Automaterialen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijmar.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op uw verzoek. 

 

Wijmar Automaterialen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijmar Automaterialen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wijmar.nl of bel ons op +31 228 315 772

WhatsApp-Logo.png
bottom of page